- ประกาศสำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่
เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 คลิกดูรายละเอียด

- ประกาศสำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ เรื่อง การตัดสินการประกวดศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2566 คลิกดูรายละเอียด
- ประกาศสำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่
เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 9 มกราคม 2566 คลิกดูรายละเอียด

- ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ลงวันที่ 9 มกราคม 2566 คลิกดูรายละเอียด 


- ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโล วัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็กจำนวน ๑ คัน ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 5 เมษายน 2567 <<คลิกดูรายละเอียด
- เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๖ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการจัดแสดงสินค้าเกษตรและช่องทางการตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตามประกาศ จังหวัดแพร่ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ <<คลิกดูรายละเอียด
- ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการจัดแสดงสินค้าเกษตรและช่องทางการตลาด ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 <<คลิกดูรายละเอียด
- ประกาศจังหวัดแพร่
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่
ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2565 <<คลิกดูรายละเอียด

- ประกาศจังหวัดแพร่
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคาร สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2565 <<คลิกดูรายละเอียด
- (ร่าง)ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคาร สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 <<คลิกดูรายละเอียด
- ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดงานมหกรรมแสดงสินค้าและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding) ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2565 <<คลิกดูรายละเอียด

- ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดงานมหกรรมแสดงสินค้าและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding) ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 <<คลิกดูรายละเอียด

- (ร่าง)ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดงานมหกรรมแสดงสินค้าและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding) ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 <<คลิกดูรายละเอียด

- ประกาศประกวดราคาจ้างจัดจ้างเหมาบริการจัดงานมหกรรมแสดงสินค้าและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding) ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 <<คลิกดูรายละเอียด
- (ร่าง)ประกาศประกวดราคาจ้างจัดจ้างเหมาบริการจัดงานมหกรรมแสดงสินค้าและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding) ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 <<คลิกดูรายละเอียด
- ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 <<คลิกดูรายละเอียด
- ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริม การปลูกไผ่เศรษฐกิจเพื่อยกระดับรายได้จากอุตสาหกรรมแปรรูปและการสร้างป่าอย่างยั่งยืน โดยวิธีคัดเลือก ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2564 <<คลิกดูรายละเอียด

- ประกาศ จังหวัดแพร่ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานมหกรรมสินค้าและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตร โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) <<คลิกดูรายละเอียด
-
ประกาศ จังหวัดแพร่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานมหกรรมสินค้าและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตร โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564
- ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด <<คลิกดูรายละเอียด
- ประกาศผลการประกวดราคาจัดซื้อเครื่องผสมปุ๋ยเคมี โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่16 กุมภาพันธ์ 2564 <<คลิกดูรายละเอียด
- ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องผสมปุ๋ยเคมี โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่1 กุมภาพันธ์ 2564 <<คลิกดูรายละเอียด
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตรแม่ปุ๋ย 3 สูตร โครงการพัฒนาธุรกิจดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) โดยวิธีคัดเลือก ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 <<คลิกดูรายละเอียด
- รายงานข้อเสนอแนะประเด็นความเสี่ยงการทุจริตเพื่อใช้เป็นข้อสังเกตในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันและลดโอกาสการทุจริตโครงการที่ได้รับอนุมัติ ตาม มติ ครม. ครั้งที่ 1 และ 2 จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 5 (ปปท.เขต 5) <<คลิกดูรายละเอียด
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร ชุดตรวจวิเคราะห์ดิน (soil test kit) โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2563 <<คลิกดูรายละเอียด
- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 <<คลิกดูรายละเอียด
- ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาสร้างแปลงเรียนรู้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย
เพื่อพัฒนาสู่ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการผลิตไม้ผล 4 ชนิด ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 <<คลิกดูรายละเอียด
-ประกวดราคาจ้างเหมาสร้างแปลงเรียนรู้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและปลอดภัยเพื่อพัฒนาสู่ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการผลิตไม้ผล 4 ชนิด ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน 2563 <<คลิกดูรายละเอียด
- ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรโรงเรือนน็อคดาวน์และอุปกรณ์ ควบคุมระบบการให้น้ำแบบอัตโนมัติ
พร้อมประกอบการติดตั้ง  ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 <<คลิกดูรายละเอียด
- ประกาศราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อครุภัณฑ์ในการแปรรูปกาแฟ เพื่อเพิ่มมูลค่าพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 คลิกดูรายละเอียด
- ประกาศราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรโรงเรือนน็อคดาวน์และอุปกรณ์
ควบคุมระบบการให้น้ำแบบอัตโนมัติพร้อมประกอบการติดตั้ง ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2563 <
คลิกดูรายละเอียด

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ 3 ครอบครัว สำนักงานเกษตรอำเภอร้องกวาง ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/06/62 ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 <
<คลิกดูรายละเอียด
- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 << คลิกดูรายละเอียด
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ 3 ครอบครัว สำนักงานเกษตรอำเภอร้องกวาง
ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/06/62 
<<คลิกดูรายละเอียด
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <<คลิกดูรายละเอียด
- ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าใช้บริการเน็ตไร้สายรายเดือนสำหรับใช้คู่กับเครื่อง Tabletโดยวิธีเฉพาะเจาะจง <<คลิกดูรายละเอียด
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำเอกสารการอบรมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่และเกษตรกรรมทางเลือก
โดยวิธีเฉพราะเจาะจง 
<<คลิกดูรายละเอียด
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยเฉพาะเจาะจง<< คลิกดูรายละเอียด
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยเฉพาะเจาะจง << คลิกดูรายละเอียด
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยเฉพาะเจาะจง << คลิกดูรายละเอียด
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารและจัดทำเอกสารประกอบการอบรมโครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตร โดยวิธีเฉพราะเจาะจง << คลิกดูรายละเอียด
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรโดยวิธีเจาะจง << คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย...หนอนกินใต้ผิวเปลือกลองกอง (11/04/66) คลิกดูรายละเอียด
**เกษตรแพร่ เตือนภัย...ไรแดงมันสำปะหลัง (29/03/66) คลิกดูรายละเอียด
**เกษตรแพร่ เตือนภัย...หนอนแมลงวันชอนใบในมะเขือเทศ (20/03/66) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย...ไรขาวพริก (07/03/66) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย...หนอนเจาะผลทุเรียน (02/03/66) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย...หนอนกระทู้ผัก (20/02/66) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย...แมลงวันผลไม้ในมะม่วง (13/02/66) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย...เพลี้ยอ่อนถั่วเหลือง (07/02/66) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย....โรคลำต้นจุดสีน้ำตาลและผลเน่า (30/01/66) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย...แมลงบั่วตัวร้ายในนาข้าว (23/01/66) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย...โรคราแป้งมะม่วง (18/01/66) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย...โรคราน้ำค้าง (09/01/66) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย...โรคแอนแทรคโนสในมะม่วง (04/01/66) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย...ไรแดงแอฟริกันในพืชตระกูลส้ม (26/12/65) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย...หนอนด้วงหนวดยาวในทุเรียน (23/12/65) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย...เพลี้ยจักจั่นมะม่วง (13/12/65) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย...หนอนใยผัก ในพืชตระกูลกะหล่ำ (06/12/65) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย...โรคโคนเน่า หัวเน่าในมันสำปะหลัง (28/11/65) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย...โรคไหม้ในข้าว (21/11/65) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย...โรคราแป้งในพืชตระกูลแตง (14/11/65) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย...โรคเน่าคอดินในระยะต้นกล้า (07/11/65) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย...โรคราน้ำค้างในพืชตระกูลแตง (31/10/65) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย...โรคเหี่ยวเขียวในมะเขือเทศ (26/10/65) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย...โรคราสนิมขาวในผักบุ้งจีน (21/10/65) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย...โรคราดำในลองกอง (11/10/65) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย...หนอนม้วนใบถั่วในถั่วเหลือง (06/10/65) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย....โรคแคงเกอร์หรือโรคขี้กลากในพืชตระกูลส้ม (26/09/65) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย...หนอนกอลายจุดใหญ่ในอ้อย (21/09/65) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย...โรคเหี่ยวเขียวในพริก (13/09/65) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย...โรคใบติดหรือใบไหม้ในทุเรียน (05/09/65) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย...หัวมันเน่า (01/09/65) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย...โรคลำต้นจุดสีน้ำตาลและผลเน่าในแก้วมังกร (22/08/65) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย...หนอนเจาะขั้วผลลำไย (15/08/65) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย...มอดเจาะผลกาแฟ (08/08/65) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย...หนอนแมลงวันเจาะลำต้นถั่วเหลือง (01/08/65) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย...ด้วงงวงตัวร้าย ทำลายมันเทศ (25/07/65) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย...โรคจุดดำอะโวคาโด (18/07/65) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย...ปลูกข้าวโพด เตรียมรับมือหนอนเจาะลำต้น (11/07/65) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย....โรคตายพรายในกล้วย (04/07/65) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย....โรคใบจุดหรือใบจุดตากบในผักสลัด (27/06/65) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย....โรครากเน่า โคนเน่า ผลเน่าทุเรียน (20/06/65) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย...หนอนเจาะขั้วผลในลิ้นจี่ (13/06/65) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย...โรคราน้ำค้างในข้าวโพด (06/06/65) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย...โรคเน่าและโคนเน่าในมะละกอ (30/05/65) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย...เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล (23/05/65) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย...หนอนกระทู้หอม (17/05/65) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย...ด้วงเต่าแตงแดง (09/05/65) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย....ไรแดงมันสำปะหลัง (02/05/65) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย....ด้วงงวงมะพร้าว (26/04/65) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย....แมลงวันทองพริก (18/04/65) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย....โรคแอนแทรคโนสในพืชตระกูลพริก (12/04/65) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย....มวนถั่วเหลือง (04/04/65) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย....ด้วงหมัดผัก (28/03/65) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย....ไรสี่ขามะพร้าว (21/03/65) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย....เพลี้ยไฟพริก (14/03/65) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย....หนอนกระทู้ผักในถั่วเขียว (11/03/65) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย....เพลี้ยแป้งในมะเขือ (04/03/65) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย....หนอนเจาะผักข้าวโพด (25/02/65) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย....หนอนใยผัก (18/02/65) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย....ด้วงหนวดยาวอ้อย (11/02/65) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย....แมลงวันผลไม้ (04/02/65) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย....เพลี้ยจักจั่นมะม่วง (28/01/65) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย....ราแป้งมะม่วง (22/01/65) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย....หนอนเจาะฝักมะขาม (14/01/65) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย....เพลี้ยไฟพริกในมะม่วง (07/01/65) คลิกดูรายละเอียด


****ประมวลข่าวประชาสัมพันธ์เตือนภัยการระบาดโรค แมลง ศัตรูพืช คลิก****

นางสาวอัญชลี ปัญญากวาว
เกษตรจังหวัดแพร่
QR CODE  scan กบข

 
 

.