รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน

งบทดลองราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567

* งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2567 คลิกชม
* งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2567 คลิกชม
* งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 คลิกชม
* งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2567 คลิกชม
* งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2566 คลิกชม
* งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 คลิกชม
* งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2566 คลิกชม


งบทดลองราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566

* งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2566 คลิกชม รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 30 ก.ย. 2566 คลิกชม
* งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2566 คลิกชม
* งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2566 คลิกชม
* งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2566 คลิกชม
* งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2566 คลิกชม
* งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2566 คลิกชม
* งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2566 คลิกชม
* งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 คลิกชม
* งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2566 คลิกชม
* งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2565 คลิกชม
* งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 คลิกชม
* งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2565 คลิกชม


งบทดลองราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565

* งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2565 คลิกชม รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 30 ก.ย. 2565 คลิกชม
* งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2565 คลิกชม
* งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2565 คลิกชม
* งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2565 คลิกชม
* งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2565 คลิกชม
* งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2565 คลิกชม
* งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2565 คลิกชม
* งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 คลิกชม
* งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2565 คลิกชม
* งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2564 คลิกชม
* งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 คลิกชม
* งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2564 คลิกชม

งบทดลองราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564
* งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564  คลิ๊กชมฯ
* งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2564  คลิ๊กชมฯ
* งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2564  คลิ๊กชมฯ
* งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2564  คลิ๊กชมฯ
* งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2564  คลิ๊กชมฯ
*งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2564  คลิ๊กชมฯ
*
งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2564  คลิ๊กชมฯ
*งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564  คลิ๊กชมฯ
*งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2564 คลิ๊กชมฯ
* งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2563 คลิ๊กชมฯ
*
งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 คลิ๊กชมฯ
* งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2563 คลิ๊กชมฯ

งบทดลองราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563
* งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563 คลิ๊กชมฯ
* งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2563 คลิ๊กชมฯ
*งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2563 คลิ๊กชมฯ
* งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2563 คลิ๊กชมฯ
* งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2563 คลิ๊กชมฯ
* งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2563 คลิ๊กชมฯ
* งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2563 คลิ๊กชมฯ
* งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 คลิ๊กชมฯ
* งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2563 คลิ๊กชมฯ
* งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2562 คลิ๊กชมฯ
* งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 คลิ๊กชมฯ

งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2562 คลิ๊กชมฯ