ยุทธศาสตร์และแผนการปฎิบัติราชการ

* P-STM ยุทธศาสตร์เชิงกลยุทธ์สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ คลิ๊กฯ
* TV-System- คลิ๊กฯ
* แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2560-2564 คลิ๊ก
* แผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐด้วยระบบส่งเสริมการเกษตร จังหวัดแพร่ ปี 2562-2564 คลิ๊ก
* ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสินค้าเกษตร 5 ด้านสำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ คลิ๊ก