ศูนย์ข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
* คู่มือการปฏิบัติงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ 2540 คลิ๊กฯ
* พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 คลิ๊ก
* สรุปสาระสําคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 คลิ๊ก