ข้อมูลด้านการเกษตรและแผนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร

ปี 2566
* ข้อมูลพื้นที่การเกษตรและพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดแพร่ ปี 2565/66 (อัพเดต 180766) คลิก

--------------------

ปี 2565
* ข้อมูลพื้นที่การเกษตร จังหวัดแพร่ ปี 2565 (อัพเดต110465) คลิก
* ข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2566 – 2570 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2567 สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ (อัพเดต100565) คลิก

--------------------------------
* challenge งานส่งเสริมการเกษตร ปี 2562 คลิ๊ก
* การบริหารจัดการลำไย จังหวัดแพร่ คลิ๊ก
* ตลาดนำการผลิตสินค้าเกษตร คลิ๊ก
* Farmer Map Report ปี2559-60( ตัดยอด 30 เมษายน2560) คลิ๊ก
* Farmer Map Report ปี2560-61( ตัดยอด 30 เมษายน2561) คลิ๊ก
* ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร คลิ๊ก