คู่มือสำหรับประชาชน

*farmermap59 คลิ๊กฯ
*คู่มือประชาชนการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียน คลิ๊กฯ
*คู่มือสำหรับประชาชน กรจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน คลิ๊กฯ
*คู่มือสำหรับประชาชนการขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง คลิ๊กฯ