กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

*กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงฯ คลิ๊กฯ
*กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาค คลิ๊กฯ
*ตามหนังสือ ด่วนที่สุด เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงาน คลิ๊กฯ
*ตามหนังสือ ด่วนที่สุด เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้าง คลิ๊กฯ
*ตามหนังสือ ด่วนที่สุดที่ เรื่อง การกำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ คลิ๊กฯ
*พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 2540 คลิ๊กฯ
*พรบ.วิสาหกิจชุมชน2548 คลิ๊กฯ
*พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 คลิ๊กฯ
*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 คลิ๊กฯ
*หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด เรื่อง การใช้ใบเสร็จรับเงินจากทางการให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์ คลิ๊กฯ

 

?