สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

*แบบรายงานประจำเดือนตุลาคม 2563 คลิ๊กฯ
* แบบรายงานประจำเดือนพฤษภาคม 2563 คลิ๊กฯ
* แบบรายงานประจำเดือนเมษายน 2563 คลิ๊กฯ
* แบบรายงานประจำเดือนมีนาคม 2563 คลิ๊ก
* แบบรายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 คลิ๊ก
* แบบรายงานประจำเดือนมกราคม 2563 คลิ๊ก
* แบบรายงานประจำเดือนธันวาคม-2562 คลิ๊ก
*แบบรายงานประจำเดือนพฤศจิกายน-2562 คลิ๊ก
*แบบรายงานประจำเดือนกันยายน-2562 คลิ๊ก
*แบบรายงานประจำเดือนกรกฎาคม-2562 คลิ๊ก
*แบบรายงานประจำเดือนมิถุนายน-2562 คลิ๊ก
*แบบรายงานประจำเดือนพฤษภาคม-2562 คลิ๊กฯ
* แบบรายงานประจำเดือนเมษายน-2562 คลิ๊กฯ
* แบบรายงานประจำเดือนมีนาคม-2562 คลิ๊กฯ
* แบบรายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์-2562 คลิ๊กฯ
* แบบรายงานประจำเดือนมกราคม-2562 คลิ๊กฯ
* แบบรายงานประจำเดือนตุลาคม-2561 คลิ๊กฯ
* แบบรายงานประจำเดือนพฤศจิกายน-2561 คลิ๊กฯ
* แบบรายงานประจำเดือนธันวาคม-2561 คลิ๊กฯ