* วีดีทัศน์ ผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการส่งเสริมการเกษตร ด้วย BCG Model จังหวัดแพร่ (4/7/2566)
* แบบรายงานสรุปผลการจัดการความรู้ ปี 2566 ความสำเร็จของการดำเนินการปรับเปลี่ยนพืชในเขตไม่เหมาะสมของเกษตรกรต้นแบบ ปี 2565 (19/7/2566)
* วีดีทัศน์ Agri - Map จังหวัดแพร่ สู่แปลงต้นแบบเกษตรผสมผสาน (31/08/65)
* Infographic ถอดบทเรียนการทำงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ระดับจังหวัด ปี 2565 Model การทำงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน หัวข้อเรื่อง "สินค้าห้อม จังหวัดแพร่" (22/08/65)

* วีดีทัศน์ ผลความสำเร็จของการนำระบบส่งเสริมการเกษตรไปขับเคลื่อนงาน "การส่งเสริมการผลิตห้อม จังหวัดแพร่" ปี 2565 (13/08/65)
* Infographic การนำระบบส่งเสริมการเกษตรไปขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ ปี 2565
หัวข้อเรื่อง "การพัฒนาแนวทางการส่งเสริมการผลิตห้อม จ.แพร่" (17/01/65)
* บทความ เกษตรแพร่ พัฒนาส้มโอเมืองลอง สู่ความเป็นอัตลักษณ์ด้านไม้ผล (17/08/64)
* องค์ความรู้ เกษตรกรต้นแบบผู้ปลูกส้มโอขาวน้ำผึ้ง นายวิโรจน์ ท้วมแก้ว (17/08/64)
* Infographic พื้นที่ส่งเสริมการเกษตรบูรณาการต้นแบบ จังหวัดแพร่ ปี 2564 (17/08/64)

* สาระคดีเกษตร ชุด Farmer Alert เตือนภัยก่อน เกษตรกรรับมือได้
**ตอนที่ ๑ โรคแอนแทรคสในในสตรอเบอร์รี่
** ตอนที่ ๒ โรคราน้ำค้างในกะหล่ำ ผักกาด
** ตอนที่ ๓ โรคราสนิมขาว ในผักบุ้งจีน
** ตอนที่ ๔ โรคยอดเน่า รากเน่าสับปะรด
** ตอนที่ ๕ โรคชิกาโตกาสีเหลืองในกล้วย
** ตอนที่ ๖ โรคแอนแทรดโนสในกาแฟ
** ตอนที่ ๗ เพลี้ยจักจั่นในมะม่วง
** ตอนที่ ๘ เพลี้ยไฟมังคุด
** ตอนที่ ๙ โรคใบไหม้ในมะเขือเทศ
** ตอนที่ ๑๐ โรคราน้ำค้างในพืชตระกูลแตง

- วิธีกำจัดแมลงวันทองในสวนไม้ผล
รวม 12 สูตรเด็ด กับเคล็ดวิธีการใช้ฮอร์โมนไข่ให้ประสบความสำเร็จ
เทคนิคการปลูกเพกาไม่ต้องใช้ไม้สอยยาวๆ